INTRO
|| Am | — | Dm | — | — | G | Am | — ||
 | Am | G | — | Am| — | — | — | — |
 | Am | — |

CHORUS

Am       G     Dm     Am 	   		 
බඹරෙකු ඇඬුවා මලක් ළඟදි බඹරෙකු ඇඬුවා
Dm     G     Am  
ඇඬුවා... මලක් ළඟදි බඹරෙකු ඇඬුවා 
Am        G    
ඇහේ කඳුලු ඇති ඒ බඹරිඳු දැක
Dm       Em  Am    Am
අඬන්නෙ ඇයිදෝ මල ඇසුවා... මල ඇසුවා

INTER

| Am | — | — | — |
|Am/G|Am |Am/G|C/Am|
| Am |Dm | G | Am |
| Am | — | — | — |

VERSE 1 

Am		G              
ලන්ද එහා ඇති ඕවිට පාමුල 
Dm        Am
කේතකි මල මට බහ දුන්නා
Am		G  
කවුදෝ ඇවිදින් එ මල නෙලූ බව
Am     G   Am
ඉකිබිඳිමින් බඹරිඳු කීවා

VERSE 2 

Am		 G              
ඇහේ කඳුලු නොව හිතේ කඳුලු දැක 
Dm        Am
ඇයටත් හරියට දුක හිතුණා
Am		G  
එහෙනම් මා වෙත පියඹා එන්නයි
Am     G   Am
සෙනෙහෙ සිතින් ඒ මල කීවා